Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN SERVICE VOORWAARDEN Desatel B.V.

Artikel 1.Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Desatel en de Wederpartij, waarbij Desatel zich verplicht tot verkoop en levering van zaken aan en/of het (doen) verrichten van service werkzaamheden voor de Wederpartij en de Wederpartij zich verplicht tot acceptatie en betaling van de prijs van deze zaken en/of service werkzaamheden.

Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon die met Desatel een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie of tot wie door of namens Desatel een offerte of aanbieding wordt gericht dan wel met wie Desatel daarover in onderhandeling treedt.

Partijen: Wederpartij en Desatel.

Schriftelijk: Alle wijze van (elektronische) communicatie waarbij het mogelijk is een uitdraai op papier uit te printen zonder de inhoud daarvan te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot een fax of e-mailbericht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Partijen en op alle daartoe strekkende onderhandelingen, offertes, aanbiedingen en opdrachten.

2.2. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk door Desatel van de hand gewezen. Door het aangaan van een Overeenkomst met Desatel, dan wel het aanvaarden van enige levering welke wordt gedaan door Desatel, aanvaardt de Wederpartij dat geen algemene voorwaarden van hemzelf toepasselijk zijn en doet de Wederpartij afstand van iedere toepasselijkheid van alle eigen algemene voorwaarden.

2.3. Iedere afwijking van deze Algemene Verkoop- Leverings- en Servicevoorwaarden, of de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij, is slechts bindend indien zulks door Partijen uitdrukkelijk is overeengekomen en door Desatel Schriftelijk is bevestigd.

2.4. Desatel en de Wederpartij zijn zonder wederzijdse schriftelijke toestemming niet bevoegd rechten en verplichtingen uit de service overeenkomst over te dragen aan derden. Desatel heeft het recht een vordering tot betaling op de Wederpartij over te dragen aan derden.

2.5. Desatel is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.

2.6. De Wederpartij draagt zorg voor adequate voorzorgmaatregelen teneinde de gezondheid en veiligheid van het personeel van Desatel te beschermen wanneer deze zich op het terrein of in de gebouwen van de Wederpartij bevinden.

Artikel 3. Aanbiedingen en gegevens

3.1. Elke door Desatel gedane aanbieding is vrijblijvend, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld door Desatel.

3.2. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren of andere hoedanigheden opgenomen in prijskranten, catalogi, prospectie, advertenties of offertes van Desatel gelden slechts bij benadering.

3.3. De Wederpartij zal aan Desatel alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens tijdig verstrekken. Tevens verschaft de Wederpartij alle overige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door Desatel.

3.4. De Wederpartij aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van Desatel voor de apparatuur om de door de Wederpartij beoogde resultaten te bereiken, voor installatie en het gebruik daarvan en de resultaten die daarmede worden verkregen.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst komt tot stand na ondertekening door de Wederpartij van een Schriftelijke offerte uitgebracht door of namens DeSaTal en de omvang en de inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de ondertekende Schriftelijke offerte.

4.2. Afspraken met en/of toezeggingen door anderen die niet gerechtigd zijn Desatel te binden, dan wel niet Schriftelijk zijn gemaakt of gedaan, zijn voor Desatel niet bindend.

Artikel 5. Prijs

5.1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de tijdens het aangaan van de Overeenkomst bestaande prijzen en materialen, koersen, lonen, premies, heffingen, vrachten, belastingen enz; in geval van wijziging van een of ander, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Desatel gerechtigd de overeengekomen prijzen na een voorafgaande kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden te wijzigen.

5.2. Alle prijzen luiden exclusief omzetbelasting, andere belastingen, heffingen en rechten, die van overheidswege worden opgelegd, en kosten van transport, verzekering installatie en andere kosten.

Artikel 6. Betalingscondities

6.1. De betaling voor de (jaarlijkse) service werkzaamheden dient bij het aangaan van de Overeenkomst vooruit te worden betaald binnen 8 dagen na ontvangt van de factuur van Desatel.

6.2.Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen geldt dat de Wederpartij 80 % van het totaalbedrag van de door Desatel te leveren zaken aan Desatel dient te betalen voorafgaand aan de levering van deze zaken. Het resterende percentage van 20 % van het verschuldigde totaalbedrag dient te worden betaald binnen 8 dagen na levering van de zaken op een door Desatel nader te bepalen wijze zonder enig recht op korting. Indien Desatel grond heeft om te twijfelen aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door de Wederpartij, om wat voor redenen dan ook, kan zij volledige en contante betaling voorafgaand aan of bij de levering van zaken verlangen.

6.3. Alle door of namens Desatel geleverde en/of vervangend zaken blijven eigendom van Desatel totdat de Wederpartij de volledige prijs voor die zaken, alsmede de kosten voor bijkomende werkzaamheden en vorderingen van Desatel in verband met de tekortkomingen van de Wederpartij in de nakoming van de betreffende Overeenkomst, heeft voldaan.

6.4. De Wederpartij is jegens Desatel volledig aansprakelijk voor alle schade aan of ten aanzien van aan de Wederpartij geleverde zaken met betrekking waartoe ten gunste van Desatel een eigendomsvoorbehoud geldt en de Wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat deze zaken genoegzaam voor rekening van de Wederpartij zijn verzekerd.

Artikel 7. Leveringscondities

7.1. Opgaven van leveringstermijn (evenals opgaven van installatie- of reparatieduur) zijn vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als bij benadering aangegeven. De leveringstermijn wordt door Desatel zoveel mogelijk in acht genomen, doch is voor Desatel niet bindend. In beginsel zal Desatel met haar service werkzaamheden aanvangen op het moment van bedrijfsklare oplevering van de betreffende telecommunicatieapparatuur.

7.2. Overschrijding van de leveringstermijn, welke niet direct wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Desatel geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, weigering van zaken en/of service, of anderszins niet-nakoming van enige verplichting zijnerzijds. Desatel is in alle gevallen tot deelleveringen bevoegd.

7.3. Zaken gelden als geleverd nadat bij aankomst op de daartoe overeengekomen plaats voor ontvangst is getekend door of namens de Wederpartij. Service werkzaamheden gelden als verricht na uitvoering van de (installatie-,plaatsing-, montage- of herstel) werkzaamheden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Indien de Wederpartij en Desatel een Overeenkomst tot het verlenen van service hebben gesloten is Desatel in geen geval aansprakelijk voor directe-, indirecte-, vertragings- of gevolgschade welke is opgetreden of optreedt gedurende of na het moment dat de Wederpartij melding gemaakt heeft van een storing, gebrek of defect en het moment dat Desatel deze storing, gebrek of defect hersteld heeft.

8.2. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid zijn Desatel en door Desatel ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, bij de Wederpartij dan wel bij een of meer derden veroorzaakt door of in verband met het gebruik, of niet kunnen gebruiken, van de door Desatel geleverde zaken en/of diensten, noch voor schade welke direct of indirect mocht zijn of worden veroorzaakt door of in verband met de installatie, inwerkstelling, bewerking, herstel of montage van zulke zaken door Desatel, noch voor schade welke direct of indirect mocht zijn of worden veroorzaakt door of in verband met de (openbare) telefoonlijninfrastructuur en/of (telecommunicatie) net . De Wederpartij vrijwaart Desatel tegen claims en vorderingen van derden welke verband houden met dergelijke schade.

8.3. Desatel is niet aansprakelijk voor de gevolgen van storingen die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken, zoals het niet functioneren van communicatielijnen of in spanningsvoorzieningen of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur, infrastructuur en/of materialen (inclusief maar niet beperkt tot storingen die veroorzaakt worden door het ontbreken van viercijferige datavelden of het onjuist weergeven, verwerken en berekenen van datums) die niet door Desatel zijn geleverd, waardoor de door Desatel geleverde zaken in enig opzicht niet kunnen functioneren.

Artikel 9. Garantie, service en gebruik van het systeem

9.1. Desatel verleent op de door haar aan de Wederpartij geleverde zaken, met uitzondering van draadgebonden telecommunicatie apparatuur waarop in beginsel een garantie van 12 maanden na levering voor materiaalfouten en/of fabricagefouten wordt verleend. De garantietermijn vangt aan op de dag van aflevering, of indien de zaken door Desatel geïnstalleerd worden op de datum dat de installatie is voltooid, doch uiterlijk 30 dagen na aflevering De garantietermijn zal niet worden onderbroken door een eventuele reparatie dan wel vervanging, noch zal na de reparatie dan wel vervanging een nieuwe termijn gaan lopen.

9.2. Tenzij anders wordt overeengekomen wordt een Overeenkomst tot het verlenen van service aangegaan voor een periode van 36 maanden. De Overeenkomst tot het verlenen van service wordt daarna telkens stilzwijgend verleng met perioden van 12 maanden. Beide Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst tot het verlenen van service 3 maanden voor afloop van de betreffende periode op te zeggen. Opzegging dient te geschieden middels een aangetekende brief.

9.3. Tenzij anders is overeengekomen, omvat de garantie het kosteloos herstellen of vervangen zulks ter keuze van Desatel van apparatuur of onderdelen die gedurende de garantietermijn gebreke vertonen ten gevolge van materiaal en/of fabricagefouten.

 9.4. Tenzij anders is overeengekomen omvat de service het verhelpen van storingen van het systeem of gebreken aan onderdelen die zijn opgetreden in de door Desatel geleverde zaken.

9.5. Zaken welke door verkeerd gebruik, onjuiste omgevingscondities (waaronder onjuiste temperatuur en vochtigheidsgraad), spanningspieken of spanningsuitval c.q. verandering, bliksemschade, elektromagnetische storing, uitval van software ontwikkelt door de Wederpartij of niet door Desatel geleverd, de modificatie van software,systeemmodificaties benodigd vanwege de openbare telecommunicatieautoriteiten, dan wel enige andere al dan niet opzettelijk toegebrachte schade, vallen niet onder garantie en service overeenkomst.

9.6. Desatel is niet gehouden service te verlenen voor systemen op locaties die niet vermeld zijn in de service overeenkomst.

9.7. De Wederpartij is niet bevoegd het systeem (al dan niet door derden) te (laten) repareren of onderhouden, tenzij zulks onder toezicht en met schriftelijk toestemming van Desatel geschiedt.

9.8. Het uitvoeren van de door de Wederpartij gewenste wijzigingen in het systeem, resp. systeem gegevens, valt niet onder deze service voorwaarden.

9.9. Apparatuur of onderdelen die ingevolge garantie en/of service zijn vervangen, worden eigendom van Desatel. Indien Desatel van oordeel is dat een defect en/of storing buiten de garantie- en/of service bepalingen valt, worden de (reparatie)kosten aan de Wederpartij in rekening gebracht.

9.10. Desatel is op grond van een Overeenkomst tot het verlenen van service niet gehouden storingen te verhelpen welke niet te wijten zijn aan de door haar geleverde zaken zelf en/of welke niet reproduceerbaar zijn.

9.11. Desatel kan service coördinatie realiseren met betrekking tot de service werkzaamheden richting de service-providers, zodat storingsafhandeling gecoördineerd wordt vanuit een aanspreekpunt. Indien blijkt dat de oorzaak van de storing niet bij Desatel ligt zal Desatel de onderzoekskosten op basis van het geldend uurtarief aan Wederpartij doorberekenen.

Artikel 10. Storingsmelding en opheffing

10.1. De Wederpartij is verplicht Desatel onmiddellijk te informeren omtrent storingen in of schade aan het systeem. De Wederpartij zal zich coöperatief opstellen bij het verstrekken van informatie benodigd bij het veststellen van de oorzaak van een storing.

10.2. De Wederpartij is verplicht tot uitvoering van instructies die door Desatel worden verstrekt en aan Desatel toe te staan dat deze in voorkomende gevallen diagnosetest op afstand uitvoert. In het geval de Wederpartij deze verplichting niet nakomt en Desatel aanvullende werkzaamheden dient uit te voeren, is Desatel bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen,

10.3. Desatel is op basis van de service overeenkomst met de Wederpartij gehouden om (a) binnen de responsperiode van 8 uur te reageren op storingsmeldingen van de Wederpartij, gedaan door ofwel de Wederpartij zelve, en (b) vervolgens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, alle noodzakelijk maatregelen te treffen teneinde de storing te corrigeren door reparatie of vervanging van het gehele of gedeelte van het systeem. De responstijd wordt gerekend vanaf de telefonische melding tot de start van de storingsanalyse.

10.4. Bij storingen die binnen de overeengekomen service periode zijn gemeld en aan het einde van die periode nog niet zijn opgelost, zal DeSaTel voortgaan met haar werkzaamheden om de storing te verhelpen.

10.5. Desatel behoudt zich het recht voor de installatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen van de locatie van de Wederpartij zonder, indien redelijkerwijs mogelijk, het voortgezet gebruik van het systeem te onderbreken, teneinde inspectie- en herstel werkzaamheden uit te voeren.

 Artikel 11. Opschorting en ontbinding

In geval van aanvang van surseance van betaling , faillissementsaanvraag, beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen, liquidatie of overname van de onderneming van de Wederpartij, alsook in geval van onder curatele stelling of overlijden indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is , is Desatel gerechtigd te hare keuze de nakoming van haar

verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van beëindiging blijven onverminderd in stand en zijn direct opeisbaar. Indien en zolang de Wederpartij nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen is Desatel eveneens gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de voortgang van de levertijd als opgeschort te beschouwen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12. Annulering

Annulering van een overeenkomst door de wederpartij behoeft de uitdrukkelijke instemming van Desatel. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze Desatel een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tot dat moment door Desatel gemaakte kosten.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien en voor zover Desatel zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst op te schorten gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn, danwel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder deswege jegens de wederpartij schadeplichtig te zijn.

2. Onder een oorzaak welke Desatel niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Desatel of in de onderneming van een derde van wie Desatel goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Desatel goederen en/of diensten betrekt.

3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet Desatel ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de wederpartij.

4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Desatel langer duurt dan een maand, is ook de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Meewerk

1. Werkzaamheden of prestaties die tijdens de uitvoering van de overeenkomst van dienstverlening naar voren komen, die buiten de inhoud of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen of welke het gevolg zijn van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onduidelijke gegevens, worden afzonderlijk tussen de Desatel en de wederpartij besproken en schriftelijk vastgelegd. Deze werkzaamheden of prestaties worden door Desatel in rekening gebracht volgens de door Desatel gehanteerde gebruikelijke tarieven, tenzij partijen anders overeenkomen. 

2. Indien aanvullende werkzaamheden of prestaties volgens Desatel onontbeerlijk zijn, is hij gehouden zulks onmiddellijk aan de wederpartij kenbaar te maken en in overleg tot overeenstemming te komen. Indien partijen een vaste prijs of honorarium voor de dienstverlening hebben afgesproken zal Desatel de wederpartij vooraf schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Door het uitvoeren van de extra werkzaamheden of prestaties kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. Desatel zal alsdan de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle onderhandelingen, aanbiedingen, opdrachten, de wijze van totstandkomen van Overeenkomsten alsmede op de inhoud en de daaruit voortvloeiende uitvoering van de Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien u vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend advies.

Meer informatie   Contact opnemen


Waarom Desatel? Omdat wij staan voor:

    • Persoonlijk aanspreekpunt, altijd dichtbij.
    • Topkwaliteit, omdat u alleen het beste verdient.
    • Afspraak is afspraak, onze beloftes nakomen.
    • Snelle service, want uw tijd is waardevol.
    • Al jarenlang uw vertrouwde adres voor succesvolle oplossingen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief